Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry

Yhdistyksen säännöt (päivitetty 2021)


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.


2. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää helsinkiläisten loma- ja virkistysmahdollisuuksia, vaalia Helsingin luonto- ja kulttuuriarvoja sekä edistää niihin liittyvää harrastustoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää helsinkiläisten sosiaalista tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia.


3. Yhdistyksen toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 1. järjestää talkoita loma- ja virkistyskiinteistöjen ja pihapiirien kunnossapitämiseksi
 2. järjestää loma- ja virkistystoimintaan liittyviä kursseja ja koulutusta
 3. toteuttaa keskustelutilaisuuksia ja näyttelyitä luonto- ja kulttuuriarvojen vaalimiseksi
 4. organisoida leirejä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa, joilla edistetään yhteisöllisyyttä ja terveitä elämäntapoja sekä mahdollistetaan virkistäytyminen
 5. tehdä yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa
 6. tehdä kannanottoja ja aloitteita.


4. Yhdistyksen taloudellinen toiminta

Yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää taloudellista toimintaa sekä lisäksi muuta taloudellisesti vähäistä elinkeinoa ja ansiotoimintaa. Yhdistys voi omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia.


5. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


6. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Vähävaraisilta jäseniltä voidaan periä alennettua jäsenmaksua, jos syyskokous näin päättää.


7. Yhdistykseen liittyminen, yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksua toimintavuoden joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen 14 vuorokauden kuluessa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Erottamisen lisäksi hallitus päättää myös muista, lievemmistä kurinpitotoimenpiteistä. Näitä voivat olla huomautus, varoitus, määräaikaiset yhdistyksen toimintaan osallistumisen rajoitukset ja määräaikainen erottaminen. Kurinpitoon liittyvät asiat määrätään tarkemmin erillisessä kurinpito-ohjesäännössä, jonka hyväksyy yhdistyksen kokous.


8. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–2 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


9. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai yksin henkilö, jolle hallitus antaa henkilökohtaisen oikeuden.


10. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta, ja heidän on annettava tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.


11. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous viimeistään joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja perhejäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


12. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.


13. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaaminen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaaminen
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat luovutetaan Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:lle tai muulle yhdistyksen kokouksen valitsemalle rekisteröidylle luonto- tai kulttuuriarvoja edistävälle yhdistykselle käytettäväksi.